Strona główna | Footer | Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

 1. Niniejsze oświadczenie prawne dotyczy całej zawartości Serwisu Internetowego pod nazwą domeny www.pmgroup-global.com. Wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w treści niniejszych Warunków są zastrzeżone przez PM Group.
   
 2. OCHRONA DANYCH I PRAWA AUTORSKIE
  2.1  Jeśli nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów w niniejszym Serwisie Internetowym (w tym bez ograniczeń fotografie oraz obrazy graficzne) są własnością PM Group lub jej licencjodawców. Dla celów niniejszego oświadczenia prawnego, korzystanie z wyciągów z tego Serwisu Internetowego, w sposób inny niż zgodnie z punktem 3.1 w jakimkolwiek celu jest zabronione. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień tego oświadczenia prawnego, prawo do korzystania z niniejszego Serwisu Internetowego automatycznie wygasa i należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane fragmenty Serwisu. 
  2.2  Z zastrzeżeniem punktu 3.1, żadna część tego Serwisu Internetowego nie może być powielana lub przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub włączana w jakiekolwiek publiczne lub prywatne systemy lub usługi elektronicznego wyszukiwania bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej od PM Group.
  2.3  Możemy zbierać informacje o Państwa komputerze, w tym − zależnie od dostępności − o adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki, dla celów administracji systemem oraz raportowania zbiorczych informacji do analizy statystycznej, co ma na celu umożliwienie nam udoskonalenia naszych usług. Są to dane statystyczne na temat działań i wzorców przeglądania Internetu przez naszego użytkownika i nie identyfikują jakichkolwiek osób. Możemy pozyskać informacje na temat ogólnego wykorzystania Internetu przez Państwa, za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany w Waszej przeglądarce lub na twardym dysku Waszego komputera. W przypadku korzystania z naszego Serwisu Internetowego, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookies.
  2.4  Od czasu do czasu, zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji o charakterze osobistym (np. nazwisko, adres e-mail, organizacja, itp.) w celu uzyskania usług za pośrednictwem naszego Serwisu Internetowego, takich jak informacje na temat możliwości zatrudnienia, czy prośba o informacje na temat działalności PM Group. Wprowadzając swoje dane osobowe w wymaganych polach, umożliwiają Państwo dostarczenie żądanych usług przez PM Group. Żadne z podanych informacji nie będą udostępnione nikomu poza PM Group bez wcześniejszego uzyskania Państwa zgody, chyba że przepisy prawa będą nas do tego obligować lub na to pozwalać. Wszelkie informacje tego rodzaju będą przechowywane w naszych systemach tak długo, jak długo wymaga tego ich cel. Zapewnimy, że wszystkie dane osobowe będą przechowywane w bezpieczny sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W celu zapytania o dostęp do Państwa danych osobowych lub zadania innych pytań związanych z ochroną danych i polityką prywatności PM Group, prosimy o kontakt: John Sheehan, PM Group, Killakee House, Belgard Square, Tallaght, Dublin 24, Irlandia. Prosimy pamiętać, iż możemy pobrać opłatę administracyjną w wysokości 6 EUR za zapytania o informacje.
   
 3. LICENCJA
  3.1 
  Mogą Państwo drukować i pobierać fragmenty z niniejszego Serwisu Internetowego na poniższych zasadach:
  (a)  żadne dokumenty lub powiązana grafika znajdujące się w Serwisie Internetowym nie są w jakikolwiek sposób modyfikowane,
  (b)  żadne elementy grafiki znajdujące się w Serwisie Internetowym nie są wykorzystywane w oddzieleniu od towarzyszącego im tekstu,
  (c)  korzystanie z takich fragmentów służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych, i nie będą one kopiowane lub publikowane w jakichkolwiek komputerach sieciowych ani w żadnych mediach, oraz
  (d)  oświadczenia dotyczące praw autorskich i znaków handlowych PM Group oraz niniejsze oświadczenie o zezwoleniu znajdują się na wszystkich kopiach.
   
 4. DOSTĘP DO SERWISU
  4.1 
  Dostęp do Serwisu Internetowego może zostać tymczasowo ograniczony bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, jego przeglądu lub naprawy lub też z przyczyn niezależnych od PM Group.
   
 5. LINKI DO I Z INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH
  5.1 
  Linki do witryn internetowych stron trzecich są zamieszczane wyłącznie dla Państwa wygody. Korzystając z tych linków, opuszczają Państwo niniejszy Serwis Internetowy. PM Group nie dokonała przeglądu wszystkich tych witryn internetowych osób trzecich i nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za te witryny lub też ich zawartość lub dostępność. W związku z tym PM Grup nie wyraża aprobaty ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani na temat żadnych materiałów tam zamieszczonych lub jakichkolwiek wyników, jakie mogą być uzyskane w efekcie korzystania z nich. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z jakichkolwiek innych witryn internetowych, do których prowadzą linki z Serwisu Internetowego, czynią to Państwo na swoją wyłączną odpowiedzialność.
  5.2  Jeżeli chcieliby Państwo stworzyć link do niniejszego Serwisu Internetowego, mogą to Państwo zrobić tylko na zasadzie stworzenia linku, a nie na zasadzie utworzenia kopii strony głównej Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem następujących warunków:
  (a)  nie wolno usuwać, zniekształcać lub w inny sposób zmieniać rozmiaru lub wyglądu logo PM Group;
  (b)  nie wolno tworzyć ramki czy środowiska jakiejkolwiek innej przeglądarki lub obramowania wokół Serwisu Internetowego;
  (c)  nie wolno w żaden sposób sugerować, że PM Group wyraża swoją aprobatę dla jakichkolwiek produktów lub usług innych niż jej własne;
  (d)  nie wolno przedstawiać w nieprawdziwym świetle swoich relacji z PM Group, ani podawać jakichkolwiek innych fałszywych informacji na temat PM Group;
  (e)  nie wolno w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek znaków handlowych PM Group bez zgody wyrażonej na piśmie przez PM Group;
  (f)  nie wolno tworzyć linków z witryn internetowych, które nie są Państwa własnością; oraz
  (g)  Państwa witryna internetowa nie zawiera treści, które są niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne, nie narusza żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby lub w nie jest zgodny w inny sposób z wszelkimi odnośnymi przepisami i regulacjami prawnymi.
  (h)  nie wolno wykorzystywać naszego Serwisu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez świadome wprowadzenie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów.
  5.3  PM Group kategorycznie zastrzega sobie prawo do odwołania prawa przyznanego w punkcie 5.2, w przypadku naruszenia tych warunków oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za stosowne.
  5.4  Grupa spółek PMG Group, każdy z członków zarządu, dyrektorów, pracowników wyklucza wszelkie zobowiązanie i odpowiedzialność za dowolną ilość lub rodzaj straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla Państwa lub osoby trzeciej, w tym bez ograniczeń, jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z przerwą w działalności gospodarczej (czy to deliktową, związaną z zaniedbaniem, umową lub w inny sposób) w związku z niniejszym Serwisem Internetowym, włączając w to, ale nie będąc ograniczoną do utraty lub uszkodzenia powstałego w wyniku działania wirusów, które mogą zainfekować Państwa komputer, oprogramowanie lub dane. Jeśli korzystanie przez Państwa z materiałów znajdujących się w niniejszym Serwisie Internetowym spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub poprawek w sprzęcie, oprogramowaniu lub danych, to ponoszą Państwo wszelkie koszty z tym związane.
   
 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  6.1
    Podczas gdy PM Group czyni starania, aby zapewnić, że informacje w niniejszym Serwisie Internetowym są prawidłowe, PM Group nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym. PM Group może dokonywać zmian w materiałach zamieszczonych w Serwisie Internetowym w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały w niniejszym Serwisie Internetowym mogą być nieaktualne, a PM Group nie jest zobowiązana do aktualizacji takich materiałów. Materiały w niniejszym Serwisie internetowym dostarczane są w postaci „taki jak jest”, bez żadnych uwarunkowań, gwarancji lub innych warunków jakiegokolwiek rodzaju.
   
 7. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
  Sądy irlandzkie będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z wizytą w naszym Serwisie Internetowym, choć zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu za naruszenie tych warunków w kraju Waszego zamieszkania lub w innym właściwym kraju. Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z nimi lub ich przedmiotem są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii.

  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z materiałem znajdującym się w naszym Serwisie Internetowym, prosimy o kontakt: webmaster@pmgroup-global.com.

  Dziękujemy za wizytę w naszym Serwisie Internetowym.