Informacja na temat polityki prywatności
dla kandydatów przystępujących do procesu rekrutacji
w spółce PM Group Polska sp. z o.o. prowadzącej działalność handlową pod nazwą PM Group

Niniejsza informacja dotycząca prywatności określa politykę prywatności spółki PM Group Polska sp. z o.o. w zakresie danych osobowych, które możemy zbierać od Państwa oraz na Państwa temat.

Zbieramy od Państwa dane osobowe w związku z wyrażonym zainteresowaniem odnośnie pracy dla PM Group i/lub przesłaniem przez Państwa CV do PM Group lub w związku z podaniem złożonym na stanowisko pracownicze lub stanowisko niezależnego dostawcy usług (ISP).


1.1 Informacje ogólne

PM Group szanuje Państwa prawo do prywatności danych osobowych.  Nie będziemy zbierać danych osobowych bez Państwa wiedzy.   W przypadku, gdy zbieramy dane osobowe, robimy to za Państwa wyraźną zgodą  lub zgodnie z  wymaganiami prawnymi w odniesieniu do realizacji zawartej z Państwem umowy (umowy o pracę lub umowy na wykonanie innych zadań) lub dla realizacji potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów  PM Group, takich jak podejmowanie decyzji, czy wskazanie Państwa kandydatury będzie dla nas lub naszych klientów korzystne.

Będziemy przekazywać Państwu informacje odnośnie tego jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jakim celu.  Będziemy również informować Państwa o tym, w jaki sposób można uzyskać dostęp, aktualizować lub poprawiać takie informacje, jak długo i w jaki sposób będziemy je przechowywać, jak również co należy zrobić, jeśli chcecie Państwo usunąć te informacje ( z zastrzeżeniem wymogów prawnych).

Jeśli Państwa dane osobowe są udostępniane stronom trzecim poinformujemy Państwa o tożsamości tych stron.    Wszystkie dane osobowe przekazywane PM Group będą traktowane ściśle zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.  Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności będą aktualizowane na stronie rekrutacyjnej PM Group i/lub będą przekazywane Państwu e-mailem.


1.2  Cele, dla których gromadzimy Państwa dane osobowe

Będziemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie na potrzeby wyjaśnione poniżej.

Możemy zbierać, przetwarzać i udostępniać dane osobowe dla niektórych lub wszystkich z następujących celów:

 • do oceny państwa umiejętności, kwalifikacji i przydatności jako kandydata na dane stanowisko lub do pracy,
 • do prowadzenia procesu sprawdzania danych i/lub sprawdzania referencji, w stosownych przypadkach,
 • do komunikowania się z Państwem w procesie rekrutacji
 • do prowadzenia ewidencji kadrowych związanych z naszymi procesami i procedurami zatrudnienia,
 • w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych,
 • aby decydować czy zawrzeć umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług z Państwem lub ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jesteście Państwo większościowym udziałowcem.

 

1.3 Rodzaj danych osobowych, które możemy gromadzić

Rodzaje danych osobowych, które możemy od Państwa gromadzić są następujące:

Informacje podane w Państwa życiorysie lub curriculum vitae (CV), w tym:

 • pełne imię i nazwisko i/lub poprzednie imiona i nazwiska;
 • nazwa bieżącego stanowiska;
 • adres korespondencyjny
 • stałe miejsce zamieszkania;
 • numer telefonu domowego, numer prywatnego telefonu komórkowego i kontaktowy adres e-mail;
 • data urodzenia;
 • płeć;
 • historia zatrudnienia (w tym historia pracy, rejestry szkoleń i przynależność do specjalistycznych stowarzyszeń);
 • zdjęcie
 • obywatelstwo;
 • język roboczy i poziom umiejętności językowych;
 • informacje co do kwalifikowalności lub prawa do pracy.;
 • kopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości i/lub pozwolenie na pracę/wizę, aby zweryfikować Państwa prawo do pracy;
 • szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia i kopie kwalifikacji;
 • inne informacje, które możecie Państwo podać w formularzu PM Group;
 • wszelkie inne informacje przekazane nam podczas rozmowy kwalifikacyjnej (np. stan zdrowia, jeśli przekazano nam takie informacje)
 • szczegółowe informacje dotyczące bieżącego wynagrodzenia i świadczeń

1.4  W jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Jeśli ubiegacie się Państwo o zatrudnienie w PM Group lub zamierzacie świadczyć dla nas usługi w ramach umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy chcieć gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe pozyskane w następujący sposób:

 • poprzez CV dostarczone do nas w ramach procesu aplikacji i rekrutacji, niezależnie od tego, czy dane zostaną przekazane bezpośrednio od Państwa, czy od agencji zatrudnienia, w tym dane osobowe od osób udzielających kwalifikacji, aby potwierdzić doświadczenie zawodowe
 • w zapisach z rozmowy kwalifikacyjnej
 • za pośrednictwem naszego systemu śledzenia aplikantów
 • za pośrednictwem naszej witryny dla absolwentów
 • za pośrednictwem naszej strony internetowej PM Group lub zewnętrznych witryn rekrutacyjnych
 • za pośrednictwem naszych rekrutacyjnych adresów e-mail i kont e-mail
 • od wskazanych przez Państwa osób potwierdzających kwalifikacje
 • dane przekazane nam za pośrednictwem agencji pracy lub łowcy talentów, u których jesteście Państwo zarejestrowani i przekazaliście swoje dane osobowe
 • z zewnętrznych publicznie dostępnych źródeł stron trzecich  LinkedIn, Google, Facebook (w stosownych przypadkach)


1.5  Udostępnianie Państwa danych osobowych

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych w inny sposób niż określony poniżej.

W ramach spółek PM Group:

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w systemach elektronicznych używanych przez więcej niż jedną spółkę PM Group i spółki będące własnością PM Group, inne PM Group Polska sp z o.o.

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) wyłącznie do innych spółek w ramach PM Group lub do spółek, gdzie taki transfer danych podlega międzygrupowemu porozumieniu w zakresie przetwarzania danych, które zawiera klauzule wzorcowe, publikowane od czasu do czasu przez Komisję Europejską.

Osobom trzecim:

Komu udostępniamy Państwa dane:

 • Dostawcy platformy Systemu śledzenia aplikantów (ATS)
 • dostawcy bazy danych CV
 • klientom lub potencjalnym klientom PM Group, gdy stanowisko, na które odbywa się rekrutacja lub innego rodzaju współpraca dotyczy pracy u klienta lub odbywa się bezpośrednio u klienta PM Group lub u potencjalnego klienta
 • klientom PM Group lub potencjalnym klientom, gdzie ubiegamy się o pracę lub składamy oferty lub oferty przetargowe klientom PM Group lub potencjalnym klientom

Nie będziemy przesyłać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), chyba że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • ubiegacie się Państwo o stanowisko w spółce PM Group, która została założona i/lub posiada siedzibę w państwie spoza EOG;
 • Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony dla praw i swobód osób, których dane dotyczą;
 • w przypadku istnienia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak wiążące reguły korporacyjne (WRK) lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • osoba, której dane dotyczą przekazała wyraźną zgodę na proponowane przekazywanie danych po otrzymaniu informacji o wszelkich potencjalnych zagrożeniach; lub
 • przekazanie danych jest konieczne dla jednej z innych przyczyn określonych w RODO, w tym realizacji umowy pomiędzy nami, ze względów interesu publicznego, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub, aby chronić Państwa istotne interesy, w przypadkach gdy fizyczne lub prawne udzielenie zgody jest niemożliwe oraz, w niektórych ograniczonych przypadkach dla naszego uzasadnionego interesu.


1.6  Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii jakichkolwiek danych osobowych, które o Państwu posiadamy oraz do żądania skorygowania, bez zbędnej zwłoki, nieścisłości w tego typu danych.   Przysługuje Państwu również prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy.  Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych na Państwa temat, bez zbędnej zwłoki i/lub żądanie ograniczenia sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.  Jeśli chcecie Państwo skorzystać z którychkolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Państwa wniosek zostanie rozpatrzony jak najszybciej, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.


1.7  Przechowywanie Państwa danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, w tym CV, przez okres 3 lat od przekazania Państwu naszej decyzji o państwa przydatności do pracy dla nas.  W tym okresie będziemy przechowywać Państwa dane na wypadek wystąpienia innych możliwości współpracy z PM Group, w przypadku których Państwa kandydatura może być odpowiednia.  Możemy również przechowywać Państwa dane osobowe w tym okresie w celu wykazania, w przypadku roszczenia prawnego, że nie dyskryminowaliśmy Państwa ani innych kandydatów z ogólnie zakazanych względów oraz, że zrealizowaliśmy nasze procedury rekrutacyjne w sposób sprawiedliwy i przejrzysty.

Możemy zechcieć przechowywać Państwa dane osobowe po tym okresie, abyśmy w przyszłości mogli skontaktować się z Państwem w sprawie pracy. W tym celu napiszemy do Państwa, aby uzyskać Państwa wyraźną zgodę na zatrzymanie danych osobowych przez określony okres czasu w przyszłości.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przechowywanie Waszych danych po początkowym okresie 3 lat, Państwa dane zostaną zniszczone w bezpieczny sposób.


1.8  Szczególne kategorie danych osobowych

Jeśli podajecie nam Państwo lub przechowujemy Państwa dane osobowe szczególnej kategorii (takie jak informacje zdrowotne), będziemy przetwarzać je w następujących celach:

 • gdy ma to na celu ochronę Państwa istotnych interesów (na przykład w razie wypadku); i/lub
 • gdy służy to do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych przez osobę związaną tajemnicą lekarską.


1.9  Podmioty przetwarzające

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez przedmioty przetwarzające wyłącznie w oparciu o udokumentowane instrukcje od nas.

Współpracujące z nami podmioty przetwarzające mają obowiązek powiadomić nas w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nie w naszym imieniu.

Współpracujące z nami podmioty przetwarzające podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności Państwa danych osobowych.  Nie mogą angażować podmiotów podprzetwarzających bez naszej uprzedniej zgody i nałożenia takiego samego zobowiązania do zachowania poufności Państwa danych osobowych.

Ponadto, są zobowiązani do zwrócenia nam lub do usunięcia wszystkich danych osobowych posiadanych przez nich w naszym imieniu, o ile takie dane osobowe nie znajdują się w systemach elektronicznych będących własnością spółki PM Group.


1.10  Bezpieczeństwo danych

Nasze systemy są regularnie badane i oceniane, aby potwierdzić, że środki techniczne i organizacyjne, które zostały wdrożone, zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane na bezpiecznych serwerach kontrolowanych przez spółki  PM Group, które znajdują się w UE oraz spółki, które będą używać ścisłych procedur i zabezpieczeń zaprojektowanych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Ponieważ przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przesyłanych do naszych systemów.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, będziemy zgłaszać to do odpowiedniego organu nadzorczego, Irlandzkiego komisarza ochrony danych, w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o tym zdarzeniu, jeśli będzie wydawać się prawdopodobne, że istnieje ryzyko, że uzyskano dostęp lub naruszono Państwa dane osobowe.

Poinformujemy Państwa również bez zbędnej zwłoki o takim naruszeniu bezpieczeństwa, jeżeli może stanowić wysokie ryzyko dla praw i swobód odnoszących się do Państwa danych osobowych.


1.11  Komisarz do spraw ochrony danych

PM Group mianowała Komisarza do spraw ochrony danych, aby rozwiązywał problemy i udzielał odpowiedzi na pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych przez PM Group. Prosimy o przesyłanie wiadomości e-mail na adres i [email protected] chcecie Państwo skontaktować się z nami w odniesieniu do wszelkich spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

1.12  Skargi

Przysługuje Państwu prawo do zgłaszania zapytań i/lub składania formalnej skargi do organu nadzoru w sprawie dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Organem nadzoru, do którego należy adresować tego typu skargi jest w Polsce Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (email:  [email protected] a sposób w jaki można zadawać pytania lub złożyć formalną skargę jest wyjaśniony na stronie https://giodo.gov.pl/